SoDA

Jak zaplanować i stworzyć odpowiednią architekturę płatniczą w firmie software development?

Zarządzanie ryzykiem kursowym i finansowanie handlu w firmach o zasięgu międzynarodowym i globalnym. 

Firmy, które nie są korporacją międzynarodową powinny na jak najwcześniejszym etapie rozwoju zaplanować i przygotować do wdrożenia infrastrukturę płatniczą oraz narzędzia do zarządzania ryzykiem kursowym i finansowania handlu. Jakie rozwiązania pomogą firmom software development ustabilizować przepływy finansowe? Swoją wiedzą podzielił się z SoDA – Adam Stosio, Head of Sales, Ebury Partners Polska. 

Zaplanowanie odpowiedniej infrastruktury płatniczej może wspierać rozwój firmy w sposób bezpieczny, elastyczny i skalowalny. Narzędzia te powinny pozwolić na szybkie rozliczenia międzynarodowe z kontrahentami, a także zapewnić zabezpieczenie marży handlowej firmy przed erozją wywołaną zmiennością kursów walutowych. Ważne jest także wcześniejsze przygotowanie rozwiązań pozwalających na finansowanie kapitału obrotowego firmy w przypadku gwałtownego wzrostu sprzedaży.

Stabilizacja przepływu finansów oraz zarządzanie ryzykiem

Przedstawiamy kilka sposobów, które mogą pomóc firmom software development ustabilizować przepływy finansowe, zarządzać ryzykiem w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, a nawet zwiększyć opłacalność prowadzenia biznesu. Warto przyjrzeć się także możliwościom rozwoju sprzedaży zagranicznej w kanale e-commerce – dziś to o wiele prostsze niż kiedyś.

Jak zbudować strukturę międzynarodowych rozliczeń płatniczych krok po kroku? 

  • Planując sprzedaż na rynkach zagranicznych, wybierz instytucję finansową, której usługi rozliczeniowe i wymiany walut obejmują zakresem Twoje rynki docelowe.
  • Zadbaj o możliwość odbioru płatności na rynkach zagranicznych poprzez lokalne rachunki rozliczeniowe. Pozwoli to przyspieszyć rozliczenia za sprzedane usługi, a także – poprzez wykorzystanie lokalnych systemów rozliczeniowych – obniżyć koszty płatności dla Twoich klientów.
  • Wykorzystaj możliwość rozliczenia za sprzedane usługi w walucie lokalnej twojego klienta. Umożliwiając klientom zapłatę w ich własnej walucie, zdejmujesz z nich koszty zakupu walut obcych oraz koszty ryzyka kursowego. Daje to szansę na zwiększenie sprzedaży i pozyskanie nowych klientów.
  • Posiadanie lokalnych kont rozliczeniowych przez firmę za granicą wzmacnia jej obraz jako wiarygodnego partnera. Ma to szczególne znaczenie, gdy oferta firmy poddana jest procedurze przetargowej, gdzie posiadanie lokalnego konta bankowego jest często wymogiem warunków przetargu.
  • Zwróć szczególną uwagę na racjonalne zarządzanie kosztami, które firma ponosi, outsource’ując część swoich prac u podwykonawców zagranicznych. Rozliczenie w lokalnej walucie odbiorcy płatności może dać istotne oszczędności, eliminując część kosztów wymiany walut. 

Jak zarządzać ryzykiem kursowym?

Sprzedaż na rynkach międzynarodowych pociąga za sobą nieuchronnie narażenie się na ryzyko zmian kursów walut, w których realizujemy sprzedaż. Ryzyko to, jeżeli nie zostanie odpowiednio zaadresowane, może istotnie zmniejszyć realizowane marże oraz być przeszkodą w rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych.

  • Przygotuj narzędzia oraz politykę zarządzania ryzykiem FX we współpracy ze specjalistami rynku walutowego.
  • W przypadku firmy niekorporacyjnej postaw na prostotę narzędzia, a więc głównie transakcje FX forward, a nie struktury opcyjne.
  • Wybierz rozwiązanie, które zapewni Twojej firmie elastyczne dopasowanie terminów rozliczenia transakcji zabezpieczających do przewidywalnych spływów należności. Szczególnie warto uwzględnić opóźnienia w planowanych płatnościach – przy wdrażaniu bardziej skomplikowanych projektów stanowi to standardowy problem dla zarządzających finansami firmy.

Finansowanie handlu

W przypadku firm sektora IT charakterystycznym wzorcem w rozwoju są okresy niezwykle dynamicznego wzrostu sprzedaży, najczęściej spowodowanego pozyskaniem dużych kontraktów lub zdobyciem nowego dużego klienta. W tej sytuacji terminowe wywiązanie się z prac i zobowiązań wobec klienta może przesądzić o dalszym powodzeniu biznesu i otwarciu zupełnie nowych możliwości. To z kolei oznacza konieczność poniesienia dodatkowych, większych niż dotychczas kosztów, na których finansowanie musimy być przygotowani.

Ważne, aby takie finansowanie było elastyczne, łatwo dostępne i nieobarczone koniecznością podstawiania zabezpieczeń o charakterze materialnym (hipotek, przewłaszczeń, etc.). W przypadku firm na wczesnym etapie rozwoju może to być problematyczne, ponieważ często nie dysponują one wystarczającym majątkiem. Istotne jest także to, aby finansowanie nie pociągało za sobą nadmiernych kosztów. Chodzi o to, aby firma płaciła za pożyczony kapitał tylko wtedy, gdy ten kapitał zarabia na firmę.

Rozwiązania płatnicze dla e-commerce / marketplace

W przypadku firm, których głównym lub znaczącym kanałem sprzedaży jest internet lub platformy sprzedażowe, kluczowym elementem dla zachowania konkurencyjności i ochrony marży handlowej jest możliwość podłączenia kont rozliczeniowych. To rozwiązanie zapewni szybkość, bezpieczeństwo rozliczeń oraz uniknięcie wymiany walut wymuszonej przez zewnętrzne systemy rozliczeniowe (marketplace).

Drugi klucz do sukcesu w sprzedaży opartej o witryny internetowe lub marketplace to możliwość inkasa środków w walucie lokalnej nabywcy, co pozwala firmie oferować taniej lub zwiększyć marżę handlową.

Usługi dla funduszy inwestycyjnych inwestujących w firmy software’owe

Jeżeli na pewnym etapie rozwoju firmy udziałowcy myślą o pozyskaniu kapitału od funduszy venture capital lub private equity, warto przygotować infrastrukturę do rozliczania takich inwestycji, obsługi płatności związanych z „zastrzykiem kapitału” lub zwrotnej wypłaty dywidend i dezinwestycji.

Ważnym elementem jest także ryzyko walutowe, które pojawia się, gdy pozyskany kapitał jest denominowany w innej walucie niż ta, w której ponosimy koszty i realizujemy zaplanowane inwestycje. Należy w takiej sytuacji zadbać o współpracę z instytucją finansową, która będzie mogła obsłużyć potrzeby funduszu/inwestora, jak i firmy portfelowej.

Adam Stosio, Head of Sales, Ebury Partners Polska

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły

Rusza Wakacyjna Promocja SoDA

SoDA Mastermind – rusza nowy projekt ekspercki SoDA

Apel SoDA do Prezesa Rady Ministrów