Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego SoDA

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy SoDA, działający pod adresem www.sodapl.com, jest prowadzony przez SoDA – Organizację Pracodawców Usług IT, z siedzibą przy Zabłociu 43a, 30-701 Kraków, NIP: 5252762054, KRS: 0000747076 (dalej zwana “Sprzedawcą”).

1.2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym SoDA oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.

2. Zamówienia

2.1. Dokonanie zakupu Produktu cyfrowego w Sklepie internetowym SoDA nie wymaga rejestracji Klienta. Klient może dokonać zakupu poprzez podanie danych do faktury oraz informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.

2.2. Zamówienie jest skuteczne po potwierdzeniu przez Klienta zamówienia oraz dokonaniu płatności.

3. Płatności

3.1. Ceny Produktów w Sklepie internetowym SoDA podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie obowiązujące podatki.

3.2. Formy płatności dostępne w Sklepie internetowym SoDA obejmują płatność elektroniczną oraz inne dostępne formy w momencie dokonywania zakupu.

3.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą dokonywane są za pośrednictwem serwisu PayU – obsługę płatności prowadzi PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300,00 zł, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

4. Dostawa

4.1. Produkt cyfrowy jest dostarczany Klientowi w formie elektronicznej na podany adres e-mail po potwierdzeniu zamówienia i zaksięgowaniu płatności.

5. Obsługa techniczna

5.1. W przypadku problemów technicznych z dostępem do zakupionego Produktu cyfrowego, zespół wsparcia technicznego Sklepu internetowego SoDA zobowiązuje się do udzielenia pomocy w naprawieniu usterki.

6. Polityka zwrotów

6.1 Klientowi przysługuje 14 dni na zwrot/odstąpienie od umowy bez podania przyczyny bądź odniesienie się do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, art. 27.

7. Polityka reklamacji

7.1 Reklamacje związane z zakupem produktu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej contact@sodapl.com. Odpowiedź na reklamację jest udzielana za pomocą poczty elektronicznej nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania przez SoDA – Organizację Pracodawców Usług IT.

8. Odpowiedzialność

6.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niedostępności Sklepu internetowego SoDA z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

6.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z nieprawidłowego użytkowania zakupionego Produktu cyfrowego przez Klienta.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Regulamin Sklepu internetowego SoDA wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu, tj. 1 kwietnia 2024 roku.

7.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy zachowaniu obowiązku poinformowania Klientów o wprowadzonych zmianach.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Ochronie Konsumentów.

Regulamin sporządzony w Krakowie dnia 1 kwietnia 2024 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

O