SoDA

Praca Zdalna — zmiany i nowe regulacje

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii trwają działania nad nowymi regulacjami dotyczącymi pracy zdalnej. Mają one zastąpić zarówno dotychczasowe przepisy o telepracy jak i tymczasowe rozwiązania wprowadzone ustawą przeciwdziałającą COVID-19 z marca 2020 r.

SoDA jako reprezentanci branży bardzo mocno związanej z pracą zdalną, uczestniczyliśmy w konsultacjach publicznych i złożyliśmy opinie do projektowanych przepisów. Komitet Public Advocacy wspierał nasz ekspert do spraw prawa i legislacji — Marcin Wachowski z Kancelarii Adwokackiej Wachowski.

Nowe regulacje zakładają m.in.:

 1. Wprowadzenie szerszego pojęcia pracy zdalnej w miejsce telepracy — będzie możliwa praca poza siedzibą firmy nie tylko za pośrednictwem komputera i Internetu, zdalnie będą teraz mogli pracować wszyscy, których charakter pracy i warunki domowe na to pozwalają, np. krawcowe i rzemieślnicy,
 2. Praca zdalna będzie mogła być świadczona na polecenie pracodawcy w czasie epidemii lub w przypadku nadzwyczajnych, trudnych warunków w firmie, np. po pożarze biura czy serwerowni,
 3. Praca zdalna będzie dostępna dla pracowników “na żądanie” — 12 dni w roku, a pracownicy — rodzice i opiekunowie osób zależnych będą mieli przywilej pracy zdalnej, o ile charakter ich czynności na to pozwala,
 4. Doprecyzowano obowiązek pokrycia kosztów przez pracodawcę związanych z pracą zdalną, takich jak instalacja, serwis i konserwacja sprzętu, koszty prądu i łącza internetowego, ekwiwalentu za używanie sprzętu osobistego pracownika i możliwość rozliczania ich w ramach ryczałtu,
 5. Rozszerzono obowiązki informacyjne wobec pracownika takie jak informowanie o ryzyku zawodowym i zasadach BHP w pracy zdalnej i jednocześnie na pracownika włożono odpowiedzialność za organizację stanowiska pracy.
 6. Uregulowano zasady kontroli pracownika w miejscu pracy zdalnej i postępowania w razie wypadku przy takiej pracy,
 7. Doprecyzowano minimalny zakres porozumień i regulaminów pracowniczych związanych z organizowaniem pracy zdalnej,
 8. Ustalono zasady komunikacji pracodawcy z pracownikiem zdalnym i formę wzajemnych oświadczeń — wszystkie ustalenia poza zawarciem umowy o pracę będą mogły odbywać się teraz w formie dokumentowej — czyli np. mailowo.

Jakie zmiany zaproponowała SoDA?

 1. Doprecyzowanie zasad ustalania miejsca pracy w kontekście pracy zdalnej, tak by jej zmiana np. z mieszkania na domek na działce nie wiązało się z formalnościami typu zmiana umowy o pracę, oświadczenia, itp.,
 2. Doprecyzowanie pojęcia “forma elektroniczna” poprzez zastąpienie jej kodeksową “formą dokumentową”, tak aby skuteczność wzajemnych oświadczeń pracodawcy i pracownika zdalnego, np. w formie mailowej nie budziła wątpliwości, a także wprowadzenie możliwości zawierania umów o pracę zdalną za pośrednictwem Internetu,
 3. Wprowadzenie możliwości polecenia wykonywania pracy zdalnej również w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy, a w szczególności jego sytuacji ekonomicznej lub w związku ze sposobem prowadzenia biznesu — tak, by usankcjonować działanie firm, które opierają się wyłącznie na pracy zdalnej,
 4. Ograniczenie możliwości wnioskowania przez pracownika o zaprzestanie pracy zdalnej w przypadku wykonywania jej na polecenie pracodawcy,
 5. Zniesienie zakazu wypowiadania umowy o pracę w przypadku braku zgody pracownika na pracę zdalną, tak aby pracodawca miał większą swobodę w kształtowaniu struktury zatrudnienia,
 6. Potrzeba doprecyzowania pojęć “materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej”, które ma dostarczyć pracodawca. Czy będzie to tylko biurko, krzesło i komputer, czy również router, gaśnica lub dystrybutor do wody pitnej?
 7. Potrzeba doprecyzowania w jaki sposób mają być określone koszty pracodawcy, takie jak prąd czy łącze internetowe, w sytuacji gdy występuje istotne rozróżnienie dostawców i taryf, gdy praca świadczona jest hybrydowo i gdy pracownik i jego domownicy wykorzystują łącze jednocześnie w celach osobistych,
 8. Wprowadzenie możliwości rozliczenia ryczałtem zarówno kosztów pracy zdalnej jak i ekwiwalentu za używanie sprzętu osobistego pracownika zdalnego oraz wprowadzenie zasady, że obie kategorie nie stanowią opodatkowanego przychodu pracownika,
 9. Możliwość powierzenia kontroli pracodawcy w miejscu pracy zdalnej, często oddalonej od siedziby firmy o kilkaset kilometrów, uprawomocnionym, wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym,
 10. Doprecyzowanie definicji wypadku przy pracy zdalnej, za który odpowiedzialność ponosi pracodawca poprzez ograniczenie go do ustalonego miejsca wykonywania pracy zdalnej.
 11. Ograniczenie obowiązków formalnych pracodawcy w postaci m.in oceny ryzyka zawodowego, w przypadku incydentalnej pracy zdalnej “na żądanie”.
 12. Umożliwienie dostępu pracownika zdalnego do infrastruktury pracodawcy, pomieszczeń, przebywania na terenie zakładu pracy i kontaktu z innymi pracownikami na zasadach przyjętych dla wyodrębnionej grupy pracowników, a nie dla ogółu pracowników jak postuluje projekt, tak aby praca zdalna nie była w praktyce iluzoryczna.

Komitet ds. Public Advocacy zajmuje się analizą środowiska legislacyjnego branży IT, bierze udział w spotkaniach z przedstawicielami organów państwowych, a także, w porozumieniu ze społecznością SoDA, konsultuje nowe regulacje i zmiany prawne.

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły

Apel SoDA do Prezesa Rady Ministrów

AR w e-commerce: perspektywy, przewidywania, stan rynku

Sztuczna inteligencja w samochodach autonomicznych. Wywiad z Kubą Walińskim, CEO w Happy Team