SoDA

Luka kadrowa w branży IT

Rozwój firm w sektorze IT i potrzeby kadrowe wyraźnie pokazują, że zapotrzebowanie na pracowników znacząco przewyższa możliwości uczelni wyższych. 

Z szacunków SoDA wynika, że luka kadrowa w branży IT
wynosi nawet 300-350 tysięcy osób. 


Coraz częściej debatuje się również nt. możliwości ośrodków akademickich do odpowiedniego przygotowania i zbudowania specjalistycznych kompetencji młodych informatyków, obecnie niedostosowanych do pracy w tak wymagającej i dynamicznie zmieniającej się branży. Z doświadczenia firm członkowskich wynika, że najważniejszym atutem w pracy specjalistów nadal pozostaje doświadczenie. Osoby świeżo po studiach (tzw. “juniorzy”), mimo zaplecza akademickiego – nadal są niesamodzielne i w pracy wymagają wsparcia osób bardziej doświadczonego, aby podejmować codzienne decyzje technologiczne czy produktowe. Tego typu szkolenia w firmach zajmują minimum rok – dopiero po tym czasie młodzi specjaliści są gotowi do samodzielnej pracy z klientem. Zauważalna jest zatem potrzeba zmiany na poziomie systemowym –  w szczególności w kontekście ścisłej współpracy biznesu ze środowiskiem naukowym. 

Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia alternatywnych metod kształcenia w postaci kursów czy szkoleń dla osób chcących samodzielnie przygotować się do pracy w zawodzie. Brak dyplomu  ukończenia studiów specjalistycznych nie stanowi przeszkody do pracy w branży – jest to zatem przestrzeń osób spoza rynku IT, dla których dotychczasowe zajęcia stały się z różnych powodów niesatysfakcjonujące lub technologia drastycznie wpłynęła na ich aktualną pracę. 

Co więcej –  w kwietniowym (2022) badaniu koniunktury GUS już co druga firma z branży IT wskazywała niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę w działalności. To największy odsetek w sektorze usług i historyczny rekord w branży IT.

Co w naszej ocenie należałoby zrobić:

  1. Z uwagi na brak specjalistów w kraju należałoby rozważyć pozyskiwanie również ekspertów zagranicznych. Istotnym postulatem Organizacji jest zatem dalszy rozwój flagowego programu Poland.Business Harbour (PBH). Powyższe ułatwi i przyspieszy proces zatrudniania cudzoziemców dzięki krótkim terminom oczekiwania na dokumenty wizowe.
  2. W naszej ocenie równie istotne jest także wprowadzenie swobodnego dostępu do rynku pracy dla cudzoziemców zatrudnianych poza programem PBH. Od kilku lat obserwowany jest wzrost ogólnej liczby wniosków o udzielenie zezwoleń, w szczególności tych składanych do Urzędów Wojewódzkich, co przekłada się na coraz dłuższy czas oczekiwania na rozpatrzenie tych spraw. Co więcej – w nawiązaniu do informacji przekazywanych przez Urzędy Wojewódzkie, średni czas rozpatrywania wniosku to w zależności od Urzędu nawet 400 dni zamiast 30 lub 60 dni (w skomplikowanych sprawach według art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego). Dodatkowo Urzędy deklarują również, że posiadają od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy nierozpatrzonych wniosków, które czekają na swoją kolej. Niezbędna jest zatem kompleksowa reforma w zatrudnianiu obcokrajowców. Powyższe ma kluczowe znaczenie dla całego sektora przedsiębiorców IT, który jest uznawany za jeden z najistotniejszych w transformacji cyfrowej, która dokonuje się już na naszych oczach.
  3. Utworzenie programu refundacyjnego polegający na podziale kosztów zatrudnienia pomiędzy Państwo a pracodawcę, w formie dotacji lub ulgi podatkowej, odliczanej przez pracodawcę inwestującego np. w klasy patronackie tworzone w szkołach publicznych. Zakładając, że Państwo partycypowałoby w kosztach wynagrodzenia pracownika na poziomie 50% przez pierwszy rok  – koszty zwracają się już po 4 latach!

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły

Praca i odpoczynek, czyli przepis na sukces firmy IT? Jedna z firm członkowskich SoDA opowiedziała nam o korzyściach #workation

SoDA AI #5: Człowiek – największe zagrożenie dla cybersecurity w dobie AI?

SoDA AI #4: Jakie działania powinny podjąć rządy w obliczu dynamicznego rozwoju AI?